Kategória vozidla
lehota po prihlásení v rokoch
následná lehota periodicky v rokoch
motocykle kategórie L3eA1, L4eA1
4
4
ľahká štvorkolka L6e so zdvihovým objemom motora do 125 cm3
4
4
prípojné vozidlá kategórie O2 a R2
4
4
traktory kategórie Ta a prípojné vozidlá kategórie R3a a R4a
4
4
motocykle, štvorkolky kategórie L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3, L7e
4
2
osobné vozidlá kategórie M1
4
2
nákladné vozidlá kategórie N1
4
2
traktory kategórie Tb a prípojné vozidlá kategórie R3b a R4b
4
2
vozidlá kategórie M2, M3
1
1
vozidlá kategórie N2, N3
1
1
prípojné vozidlá kategórie O3, O4
1
1
vozidlá používané na taxislužby
1
1
vozidlá kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo
1
1
vozidlá kategórie M a N používané s právom prednostnej jazdy na zdravotnícku záchrannú službu, na banskú záchrannú službu alebo na poruchovú službu plynárenských zariadení, a používané ako sanitné vozidlá
1
1
autobusy kategórie M3 po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie
6 mesiacov

Kategória vozidla
lehota po prihlásení v rokoch
následná lehota periodicky v rokoch
traktory kategórie Ta
4
4
osobné vozidlá kategórie M1 bez zážihového motora s nezdokonaleným emisným systémom
4
2
osobné vozidlá kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
1
1
nákladné vozidlá kategórie N1 bez zážihového motora s nezdokonaleným emisným systémom
4
2
nákladné vozidlá kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
1
1
traktory kategórie Tb
4
2
vozidlá kategórie M2, M3
1
1
vozidlá kategórie N2, N3
1
1
vozidlá používané na taxislužbu
1
1
vozidlá používané v autoškole ako výcvikové vozidlo
1
1
vozidlá kategórie M a N používané s právom prednostnej jazdy na zdravotnícku záchrannú službu, na banskú záchrannú službu alebo na poruchovú službu plynárenských zariadení, a používané ako sanitné vozidlá
1
1

Vozidla kategórie M, N a O nad 3,5 t pristavované na technickú kontrolu musia byť zaťažené, aby mohli byť podrobené technickej kontrole. Uvedená povinnosť vychádza zo smernice 2010/48/EÚ, podľa ktorej sa postupuje pri kontrole účinku prevádzkovej brzdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

Kategória vozidla
Minimálne zaťaženie vozidla (MZ)
Poznámka
M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
60 %
M2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
60 %
M3
60 %
N2
60 %
N3
60 %
ak ide o ťahač návesov, musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves
O3
40 %
O4
40 %


Minimálne zaťaženie vozidla (MZ) sa určuje ako percentuálny podiel okamžitej hmotnosti vozidla pristaveného na technickú kontrolu a najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla uvedené v rubrike F.1 osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Časť vozidiel spĺňa vyžadovanú podmienku minimálneho zaťaženia už aj v nenaloženom stave. Potreba pristaviť naložené vozidlo sa vzťahuje najmä na vozidlá, ktoré majú veľký rozdiel medzi prevádzkovou hmotnosťou a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou.