Pred vykonaním technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly môžete overiť stav svojho vozidla na plynulé a úspešné vykonanie kontroly. Ak vozidlo nemá príznaky vážnej poruchy brzdiaceho ústrojenstva alebo motora, prípravu vozidla na vykonanie kontroly zvládnete svojpomocne.Príprava vozidla na vykonanie technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly zahŕňa:

kontrola dokladov vozidla: technickú a ani emisnú kontrolu nie je možné vykonať bez dokladov vozidla. Pred vykonaním kontroly každý vodič musí predložiť doklad o vozidle, či už v podobe osvedčenia o evidencii časť I (veľký technický preukaz formátu A4) alebo časť II (vydávaný od 1.6.2010, malý technický preukaz, plastová kartička), prípadne ak Vám vozidlo bolo zadržané je potrebné predložiť doklad o zadržaní vozidla, alebo ak ste doklad vozidla stratili alebo Vám bol odcudzený je potrebné predložiť výpis z karty vozidla, ktorý Vám vydá príslušný dopravný inšpektorát

kontrola svetiel: vodič by si mal overiť funkčnosť všetkých svetiel a smeroviek na vozidiel, pričom nemal by zabúdať ani na svetelné výstražné znamenie, prípadne zadné hmlové svetlá, brzdové svetlá alebo ani na osvetlenie poznávacej značky;

kontrola výstražného zvukového znamenia: funkčnosť klaksónu je rovnako predmetom kontroly zo strany technikov, je teda potrebné odskúšať aj túto súčasť vozidla;

kontrola stieračov a ostrekovania okien

kontrola povinnej výbavy vozidla: vodič vozidla musí preveriť, či vo vozidle sa nachádza požadovaná povinná výbava, v každom osobnom vozidle, nákladnom vozidle, autobuse, traktore alebo pracovnom stroji sa musí nachádzať homologizovaný prenosný výstražný trojuholník a bezpečnostný reflexný odev. Každé osobné vozidlo, nákladné vozidlo alebo autobus musí byť vybavený náhradným kolesom s diskom s náhradnou pneumatikou s predpísanými rozmermi, kľúčom na matice a zdvihákom, okrem výnimiek (ak je vozidlo vybavené pneumatikami s technológiou run-flat alebo ak je vozidlo vybavené prostriedkami na opravu poškodenej pneumatiky). Vo vozidle sa musí nachádzať tiež lekárnička, ktorej obsah nemôže byť porušený. Nákladné vozidlá nad 12t musia mať k dispozícii snehové reťaze aspoň pre jednu z hnacích náprav a to v dobe od 15.11. do 31.3. U nákladných vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a u prípojných vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je vyžadovaný aspoň jeden zakladací klin. Nákladné vozidlá a autobusy musia byť vybavené aj hasiacim prístrojom;

kontrola pneumatík: pneumatiky sú častým dôvodom nespôsobilosti vozidla na premávku. Vodič by mal skontrolovať dezén pneumatík (povolená minimálna hĺbka letných pneumatík automobilov je 1,6 mm a zimných pneumatík je 3 mm) a rozmery pneumatík. Na jednej náprave musí byť rovnaký typ pneumatík a rozmery všetkých pneumatík musia byť v súlade s rozmermi uvedenými v technickom preukaze;

kontrola skiel: na vozidle nemôže byť prasknuté predné čelné sklo. Ak máte na čelnom skle prasklinu, uistite sa, že nie je väčšia viac ako 2 cm. V zornom poli vodiča by rovnako nemali byť umiestnené žiadne predmety, ktoré by mohli brániť výhľadu vodičovi. V prípade, ak máte na sklách nalepené fólie, tie musia byť schválené s certifikátom;

kontrola kvapalín: táto kontrola nezhŕňa len prekontrolovanie hladín kvapalín potrebných na prevádzku vozidla (chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina, olej, kvapalina do ostrekovačov), ale aj prekontrolovanie, či z vozidla nedochádza k zjavnému úniku týchto kvapalín;

kontrola označenia "LPG", resp. "CNG": vozidla poháňané skvapalneným ropným plynom LPG alebo stlačeným zemným plynom CNG musia byť označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou „LPG“ alebo „CNG“, u vozidiel kategórie M1 a N1 je vyžadované označenie v zadnej časti vozidla. Pri kategórii M2 a M3 je navyše vyžadované označenie aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.

Nechajte si preskúšať brzdy Vášho vozidla

Účinnosť bŕzd si neviete skontrolovať, hoci si môžete overiť účinnosť parkovacej brzdy v stúpení. Takéto overenie však neposkytne informáciu o účinnosti a súmernosti brzdového zariadenia. Avšak naša stanica poskytuje každému vodičovi možnosť preskúšať si brzdy na vozidle, aby už pred kontrolou bol oboznámený s ich stavom.