• STK Levoča LEDOS vykonáva na pracovisku emisné kontroly na základe zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly a podľa príslušných metodických pokynov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré predpisujú spôsob, akým technik vykonáva emisnú kontrolu. Metodické pokyny stanovujú hodnoty kontrolovaných parametrov, ktoré je potrebné sledovať pri zvyšovaní otáčok motora na maximálne hodnoty motora určené výrobcom, dovozcom motorového vozidla alebo stanovené vyhláškou, pričom pri výkone kontroly môže dôjsť k poruche na vozidle, za ktorú ani technik emisnej kontroly a ani pracovisko emisnej kontroly nenesie zodpovednosť.
 • Vodič vozidla nahlási príchod v prijímacej kancelárii, kde jeho vozidlo sa prijme a zaradí do radu na výkon emisnej kontroly.
 • Po prijatí na kontrolu vodičovi sa s motorovým vozidlom presúva pred príslušnú bránu, číslo ktorej je mu oznámené po prijatí vozidla na kontrolu.
 • Technik emisnej kontroly inštruuje vodiča k vjazdu na kontrolnú linku.
 • Vozidlo sa na kontrolnej linke pohybuje len podľa pokynov technika, pričom vozidlo môže viesť samotný technik alebo vodič vozidla.
 • Po ukončení kontroly vozidlo môže opustiť kontrolnú linku.
 • Vodič odparkuje vozidlo a opätovne sa dostaví do kancelárie príjmu, kde ho technik emisnej kontroly informuje o stave jeho motorového vozidla a rovnako je mu odovzdaný protokol z výkonu emisnej kontroly.
 • so zážihovým (benzínovým aj plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT;
 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom – RKAT;
 • so vznetovým (naftovým) motorom
 • emisná kontrola pravidelná;
 • emisná kontrola zvláštna;
 • emisná kontrola administratívna;
 • emisná kontrola opakovaná
 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1);
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970;
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971;
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja;
 • motorové vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti; vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby; vozidlá Hasičského a záchranného zboru a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel
 • nie je možné naštartovať motor vozidla;
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie;
 • bol zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • Výsledky hodnotenia vozidla podľa úrovne závažnosti klasifikujeme v troch stupňoch.
 • Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a ich závažnosti.
 • Chybami rozumieme technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.
 • Spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak emisná kontrola nezistila žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. V prípade zistenia ľahkých chýb, je majiteľ povinný odstrániť ich.
 • Dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: emisnou kontrolou sa zistila vážna chyba. Prevádzkovateľ vozidla je v takomto prípade povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, alebo ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
 • Nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu; ak je na vozidle zistená minimálne jedna nebezpečná chyba; ak sa aj pri emisnej kontrole opakovanej opätovne zistí tá istá vážna chyba.
 • Ľahké chyby - nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla.
 • Vážne chyby - tieto chyby môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody.
 • Nebezpečné chyby - majú výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.
 • protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
 • osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
 • Ste nespokojný s priebehom kontroly Vášho vozidla? Chcete preveriť výkon kontroly alebo máte iné pripomienky k celému priebehu? Môžete nás kontraktovať na staznost@stkledos.sk a priebeh kontroly Vášho vozidla radi preveríme.